Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODANIE TOVARU

 

Článok I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami vymedzenými v článku II. bod 2 týchto VP.

V prípade rozporu ustanovení týchto VP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.

Článok II. Spôsob uzavretia zmluvy

1. Obchodná spoločnosť VH Produkt, s.r.o., je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (ďalej aj „predávajúci“ alebo „VH Produkt, s.r.o.“).

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (SZČO), ktorá má záujem odoberať od predávajúceho tovar na účely svojho podnikania alebo fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť od predávajúceho tovar na účely vlastnej spotreby, a ktorá sa tak považuje za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“) sú navrhovateľmi v zmysle ust. § 43a Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) , a po prijatí návrhu predávajúcim aj kupujúcimi v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“), (ďalej aj „klient“ alebo „objednávateľ“).

3. Kúpna zmluva medzi VH Produkt, s.r.o. a klientom sa uzatvára na základe písomnej objednávky klienta, ktorá sa považuje podľa ust. § 43a OZ za návrh na uzavretie zmluvy.

4. Objednávku na uzavretie kúpnej zmluvy musí klient urobiť

- písomne poštou a adresovať ju na adresu sídla spoločnosti VH Produkt, s.r.o.

- telefonicky u oprávnenej osoby v spoločnosti VH Produkt, s.r.o. na telefónnom čísle 00421/031/ 780 42 20,

- prostredníctvom e-mailu na adrese eshop@vhprodukt.sk,

- prostredníctvom faxu na faxovom čísle spoločnosti VH Produkt, s.r.o. 00421/031/ 780 42 20,

- prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa na internetovej stránke spoločnosti VH Produkt, s.r.o. na www.vinchislovakia.sk (ďalej len „e-shop“),

(ďalej len „objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare).

5. Objednávka podľa článku II. bod 4 VZ musí byť klientom vypísaná na základe aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti VH Produkt, s.r.o. zverejnenej v písomnej (katalógovej podobe) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke spoločnosti VH Produkt, s.r.o. www.vinchislovakia.sk. V objednávke musí byť vždy uvedené:

- kto za objednávateľa objednávku robí s uvedením mena a priezviska ak, ide o fyzickú osobu a v prípade, ak je objednávateľom právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby, ktorá objednávku robí, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a zápisu v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registrovaný,

- požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru,

- jednotková cena za 1 (slovom: jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,

- predajná cena za celý objem dodaného tovaru,

- adresa, resp. miesto kde má byť tovar dodaný, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste sídla (resp. skladovacích priestorov) predávajúceho,

- fakturačná adresa, ak je odlišná od dodacej adresy.

6. Predávajúci je povinný objednávku v deň jej prijatia/resp. doručenia spracovať a skontrolovať. V prípade, ak predávajúci zistí, že objednávka je neúplná, resp. nespĺňa náležitosti podľa článku II. bod 4 a 5. VP, je nezrozumiteľná alebo nepresná, je povinný kontaktovať klienta a zabezpečiť doplnenie objednávky, resp. jej úplnosť tak, aby predávajúci mohol dodať klientovi tovar v lehote uvedenej v článku III. bod. 3 VP.

7. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a klientom podľa ust. § 409 a nasl. OBZ dôjde okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci potvrdí objednávku klienta bezprostredne po jej doručení inak v lehote najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia, čím sa klient stáva kupujúcim (ďalej aj „kupujúci“). Predávajúci môže objednávku klienta potvrdiť niektorým zo spôsobov uvedených v článku II. ods. 4 VP.

8. V prípade, ak klient urobil objednávku prostredníctvom e-shopu, predávajúci potvrdí objednávku bezprostredne po jej doručení, pričom objednávka a jej potvrdenie sa považuje za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

9. V prípade, ak je objednávateľom tovaru spotrebiteľ je predávajúci povinný vybaviť jeho objednávku v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10. Návrh na uzavretie zmluvy (t.j. objednávku) môže klient odvolať len do okamihu jej potvrdenia predávajúcim. Klient môže objednávku odvolať len rovnakým spôsobom, akým objednávku urobil.

Článok III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, určeného množstva a v požadovanej kvalite (ďalej len „tovar“) v súlade s objednávkou kupujúceho urobenou podľa článku II. bod 4 až 7 VP.

2. Dodanie tovaru sa môže uskutočniť

- jeho prevzatím kupujúcim v mieste sídla predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov) predávajúceho alebo

- jeho dodaním kupujúcemu na dobierku na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru, a to na náklady kupujúceho, alebo

- jeho dodaním (formou dovozu tovaru) kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru; náklady na dovoz v tomto prípade znáša kupujúci.

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na dodanie tovaru dobierkou v hodnote 150,- € znáša kupujúci a náklady na dodanie tovaru dobierkou v hodnote nad 150,- € znáša predávajúci.

V prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar priamo u predávajúceho, je predávajúci povinný dodať požadovaný tovar v lehote podľa článku III. bod. 3 týchto VP.

3. Minimálna lehota na dodanie tovaru je v prípade, ak je tovar uskladnený u predávajúceho ihneď po jeho vyskladnení, inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa jeho potvrdenia objednávky klienta predávajúcim.

4. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať, a to aj v prípade, ak je tovar dodaný predávajúcim pred dohodnutou dobou dodania.

5. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, resp. pri jeho dodaní predávajúcim kupujúcemu, predávajúci vyplní dodací list, ktorý bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu ceny za dodanie tovaru podľa článku IV. VP. V dodacom liste musí byť uvedené:

- kto za kupujúceho tovar preberá ak, ide o fyzickú osobu a v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby, ktorá tovar preberá, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a zápisu v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registrovaný, s uvedením dňa prevzatia a čitateľného podpisu osoby, ktorá tovar preberá,

- dodaný druh tovaru v jednotkovom množstve,

- celý objem dodaného tovaru,

- jednotková cena za 1 (slovom: jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,

- predajná cena za celý objem dodaného tovaru podľa jeho druhu,

- adresa, resp. miesto kde sa tovar dodal v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste sídla (resp. skladovacích priestorov) predávajúceho.

6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdávaní tovaru aj doklady viažuce sa na tovar, ktoré sú potrebné na jeho užívanie, ako aj záručný list, ak je tovar predávajúcemu dodaný aj so záručným listom.

Článok IV. Platobné podmienky

1. Kúpna cena za tovar je určená vždy na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v písomnej (katalógovej forme) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho www.vinchislovakia.sk, čím sa považuje za verejne známu (ďalej aj „kúpna cena“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Predávajúci vyfakturuje kupujúcemu dodaný tovar na základe dodacieho listu, ktorého kópia tvorí nedeliteľnú súčasť každej faktúry, najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu/ resp. jeho prevzatia kupujúcim.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu v lehote splatnosti faktúry, ktorá je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že predávajúci je plátcom DPH. Pri fakturácii bude v rámci kúpnej ceny vyčíslená aj výška DPH podľa všeobecných právnych predpisov platných a účinných v čase fakturácie ceny za tovar.

5. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, je klient povinný zaplatiť cenu tovaru pri jeho doručení.

6. Klient berie podpísaním týchto VP na vedomie, že predávajúci je oprávnený žiadať zaplatenie kúpnej ceny za dodanie tovaru aj niektorým z týmto spôsobov:

- pri prevzatí tovaru,

- po zaplatení zálohovej platby na bankový účet predávajúceho,

- na základe bankovej záruky alebo dokumentárneho inkasa, resp. po preukázaní vinkulácie peňažných prostriedkov v prospech predávajúceho v niektorej banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v niektorej z pobočiek zahraničnej banky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.

7. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru podľa tohto článku VP v lehote jej splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,05% denne za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý zákonný nárok predávajúceho požadovať od kupujúceho aj zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.

8. V prípade dodávky na základe zálohovej platby (faktúry) dodá predávajúci kupujúcemu tovar až po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.

9. V mimoriadnych prípadoch môže oprávnená osoba u predávajúceho povoliť plnenie na základe preukázania úhrady v prospech predávajúceho bankovým výpisom písomne potvrdeným jeho bankou.

10. V prípade dodávky dohodnutého plnenia vinkuláciou prostriedkov v prospech predávajúceho, neodvolateľného, prípadne dokumentárneho akreditívu je predávajúci oprávnený začať s plnením kúpnej zmluvy, až keď kupujúci zloží na jeho žiadosť vo svojom peňažnom ústave peňažné prostriedky vinkulované v prospech predávajúceho alebo dá neodvolateľný, prípadne dokumentárny akreditív na úhradu jeho pohľadávok, ktoré vznikli plnením kúpnej zmluvy.

11. Predávajúci je oprávnený prípadný svoj finančný záväzok voči kupujúcemu použiť na zníženie, resp. vyrovnanie pohľadávok, ktoré má evidované voči kupujúcemu, formou dobropisu. Predávajúci oznámi čísla faktúr, ktorých sa zníženie týka.

12. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.

13. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči klientovi, s pohľadávkou klienta, ktorú má klient voči predávajúcemu, a to aj na základe iného titulu ako je kúpna zmluva. Predávajúci je oprávnený započítať si voči klientovi aj nesplatné pohľadávky v prípade, ak klient nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.

Článok V. Zodpovednosť za vady - reklamačné konanie

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je pri jeho odovzdaní kupujúcemu, ako aj počas záručnej doby spôsobilý na použitie na svoj obvyklý účel a že si počas tejto doby zachová svoje obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu/resp. jeho prevzatím kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, užívať.

2. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe, inak zaniká.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené neodbornou inštaláciou, prevádzkou, obsluhou alebo údržbou, používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo neodborným spôsobom užívania alebo vonkajšími udalosťami, za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. náhodné okolnosti).

4. Predávajúci nezodpovedá za zjavné vady na tovare v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, t.j. v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu, resp. jeho doručenia kupujúcemu. Zjavné vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu (reklamovať) pri preberaní tovaru, o čom sa vyhotoví záznam v dodacom liste. V prípade, ak kupujúci tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare neprezrel, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tovar mal vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jej zistenia, a to písomne, pričom v oznámení vady (reklamácii) vadu popíše a uvedie zároveň spôsob jej odstránenia podľa bodu 6 alebo bodu 7 VP. Uplatnený nárok nie je možné meniť bez súhlasu predávajúceho.

V prípade, ak kupujúci v oznámení vád (reklamácii) neuvedie spôsob odstránenia vady podľa bodu 6 alebo podľa bodu 7 VP, právo voľby mu nepatrí a o spôsobe odstránenia vady na tovare rozhodne predávajúci.

6. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s odstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať

- dodanie chýbajúcej časti dodaného tovaru,

- odstránenie vady na tovare alebo

- zľavu z kúpnej ceny za tovar, alebo

- odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar aj po jeho oprave nie je možné opätovne pre výskyt tej istej vady riadne užívať; za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla.

- výmenu za nový tovar.

Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

7. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s neodstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať

- výmenu tovaru za nový tovar,

- primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sa neodstrániteľnosť vady netýka možnosti riadneho užívania tovaru ako tovaru bez vád (napr. estetická vada) a kupujúci nežiada výmenu tovaru alebo

- odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti (najmä na výšku nákladov spojených s odstránením vady).

8. Nárok na zľavu z kúpnej ceny za tovar podľa článku V bod 6 a 7 VP zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar, resp. jeho časť bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Rovnako sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru a možnosti jeho ďalšieho použitia.

9. Za vadu nie je možné považovať zmenu kvality tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania, opotrebenia, ako aj v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu z ktorého je tovar vyrobený alebo v dôsledku poškodenia tovaru klientom.

10. Kupujúci je povinný vo vzťahu k reklamovanému tovaru riadiť sa pokynmi predávajúceho až do vyriešenia reklamácie a predložiť predávajúcemu aj potvrdenie o nákupe tovaru. Predávajúci je povinný posúdiť a vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní a v prípade, ak si posúdenie vady vyžaduje vyjadrenie znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie kupujúceho na adresu sídla predávajúceho. V prípade, ak predávajúci neuzná kupujúcemu reklamáciu tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar.

11. V prípade, ak vadu na tovare reklamuje spotrebiteľ má sa za to, že vada, ktorá sa vyskytla do 6 (slovom: šesť) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

12. Náklady na prípadné znalecké posudky a iné náklady na reklamačné konanie, ktoré by mali preukázať dôvod vzniku vady, znáša v celom rozsahu klient, okrem prípadu uvedeného v článku V. bod. 11 VP (t.j. ak je klientom spotrebiteľ a vada sa vyskytla do 6 mesiacov odo dňa prevzatia/resp. dodania tovaru).

Článok VI. Výhrada vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar podľa článku IV. VP.

Článok VII. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na adresu sídla, resp. miesta podnikania, resp. bydliska uvedeného na objednávke. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené aj dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, resp. dňom vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane v prípade nedoručiteľnosti zásielky (napr. pri zmene sídla alebo miesta podnikania alebo bydliska), a to bez ohľadu na to, či druhá zmluvná strana tieto písomnosti prevzala. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy vyhlasujú, že s úpravou spôsobu doručovania podľa tohto bodu VP súhlasia.

2. Pre prípad nesplnenia povinnosti prevziať tovar kupujúcim v dohodnutej dobe, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5 % z ceny neprevzatého tovaru. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej povinnosti.

3. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú stranu na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia kúpnej zmluvy.

4. V prípade omeškania úhrady klienta so zaplatením niektorej z faktúr o viac ako 60 (slovom: šesťdesiat) dní, má predávajúci právo zastaviť ďalšie dodávky tovaru až do doby úplného zaplatenia dlžnej čiastky bez toho, aby sa dostal do omeškania s plnením predmetu kúpnej zmluvy; tým nie je dotknutý nárok predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5. Zmluvné pokuty na základe týchto VP sú splatné bez zbytočného odkladu potom ako kupujúci dostane od predávajúceho výzvu na ich úhradu.

6. Odstúpenie od zmluvy:

- predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy viac ako 2 mesiace odo dňa ich splatnosti,

- kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade dodania tovaru predávajúcim, ktorý má neodstrániteľné vady podľa článku V. bod 7 VP,

- kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak urobil objednávku prostredníctvom e-shopu, a to v lehote do 7 (slovom: siedmych) dní odo dňa doručenia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu; v takomto prípade, je predávajúci povinný tovar od kupujúceho prevziať nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok na kúpnu cenu v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar je možné vrátiť len nepoškodený a v pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný predávajúcim. V prípade, ak bol tovar bez vád a zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, znáša náklady na vrátenie tovaru klient.

Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú kúpnou zmluvou a VP výslovne upravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa § 262 ods. 2 OBZ a príslušnými ustanoveniami OBZ a OZ.

2. Kúpnu zmluvu na základe týchto VP je v prípade opakovaného odberu tovaru, možné uzavrieť minimálne na 1 (slovom: jeden) rok.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).

4. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

5. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný slovenský súd.

6. Predávajúci má právo vyžiadať si originál, resp. overenú fotokópiu platného oprávnenia na podnikanie kupujúceho alebo výpis z obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý potom tvorí súčasť kúpnej zmluvy.

7. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VP a zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.

8. Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a klientom. Klient potvrdzuje prevzatie kópie objednávky a týchto VP, ktoré sú vytlačené na zadnej strane objednávky jej podpísaním.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť VP v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, ktorých zmenou sú VP dotknuté alebo zmenou svojej obchodnej politiky. Túto zmenu a jej termín oznámi predávajúci na svojej internetovej stránke www.vinchislovakia.sk najneskôr 1 (slovom: jeden) mesiac pred nadobudnutím účinnosti nových VP s tým, že zmena sa nevzťahuje už na uzavreté kúpne zmluvy.

10. Tieto VP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.